November 6, 2021;

Torah Portion Deuteronomy 15:7-16:17;

Haftorah Isaiah 61:1-2;

Psalm 131;

Apostolic Scripture Luke 4:14-30;

 

November 13, 2021;

Torah Portion Deuteronomy 16:18-17:13;

Haftorah 1 Samuel 8:1

Psalm 132;

Apostolic Scripture  John 5:1-47;

 

November 20, 2021;

Torah Portion Deuteronomy 17:14-18:13;

Haftorah 1 Samuel 10:17-25;

Psalm 133;

Apostolic Scripture Acts 13:13-44;

 

November 27, 2021;

Torah Portion Deuteronomy 18:14-20:9;

Haftorah Jeremiah 29:8-30:9;

Psalm 134;

Apostolic Scripture Galatians 5:1-6:10;